Przeglad LesniczyRozstrzygnięcie Konkursu na najstarszą siedzibę nadleśnictwa oraz leśnictwa Lasów Państwowychh


        Rozstrzygnięcie Konkursu na najstarszą siedzibę nadleśnictwa oraz leśnictwa Lasów Państwowych, organizowanego przez redakcję Przeglądu Leśniczego pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

        W dniu 11 czerwca 2007 r. Kapituła Konkursowa, po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami dokonała następującego wyboru:
 1. Budynek Nadleśnictwa Koszęcin (RDLP Katowice), w którym od roku 1826 prowadzony jest nadzór nad lasami, uznano za najstarszą siedzibę nadleśnictwa Lasów Państwowych. Zgłoszenia dokonał nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin - p. mgr inż. Kazimierz Walisko.

 2. Budynek Leśnictwa Krasnolipka (Nadleśnictwo Piaski, RDLP Poznań), w który od roku 1842 prowadzony jest nadzór nad lasami, uznano za najstarszą siedzibę leśnictwa Lasów Państwowych. Zgłoszenia dokonał leśniczy Leśnictwa Krasnolipka - p. Mariusz Włodarczyk.

 3. Za najciekawsze opracowanie historyczne, uznano pracę opisującą byłą siedzibę Nadleśnictwa Wymiarki (RDLP Zielona Góra), w której obecnie mieści się kwatera myśliwska Lasów Państwowych. Zgłoszenia dokonał em. nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki - p. inż. Henryk Stróżczyński.


Wręczenie wyróżnień odbędzie się w dniu 15 czerwca br., podczas Centralnych Dni Lasu w Gołuchowie,

Przewodniczący Kapituły
Dr inż. Władysław KusiakPoznań, dn. 12.06.2007 r.Regulamin KONKURSU
 • Przedmiotem konkursu jest ustanowienie najstarszej i dotąd funkcjonującej siedziby nadleśnictwa (nadleśniczówki) oraz leśnictwa (leśniczówki). Do Konkursu zgłaszane mogą być także obiekty, które w przeszłości były siedzibami nadleśnictw lub leśnictw państwa zaborczych (Rosji, Prus i Austrii), bądź właścicieli prywatnych. Zgłoszone do Konkursu obiekty muszą należeć do Lasów Państwowych i pełnić rolę urzędu leśnego.
 • Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: na najstarszą siedzibę nadleśnictwa oraz najstarszą siedzibę leśnictwa. Pod uwagę będzie brana datę ustanowienia urzędu leśnego oraz liczbę lat jego funkcjonowania.
 • W Konkursie może wziąć udział każde nadleśnictwo i leśnictwo wchodzące obecnie w skład Lasów Państwowych. Zasadą jest, że nadleśniczówkę - zgłasza aktualny nadleśniczy a leśniczówkę - leśniczy.
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
 • nazwę jednostki, jej adres oraz telefon i e-mail osoby zgłaszającej;
 • udokumentowaną datę powołania jednostki (np. odbitkę dokumentu, rycinę lub inną wiarygodną informację);
 • opis historii siedziby;
 • fotografię przedstawiającą obecny stan obiektu.
 • Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 15 maja 2007 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Przegląd Leśniczy, skr. poczt. 8, 60-959 Poznań.
 • Zwycięzcami, w poszczególnych kategoriach, zostaną osoby (instytucje), które zgłoszą najstarszą siedzibę nadleśnictwa bądź leśnictwa.
 • W przypadku tych samych dat ustanowienia urzędu, o przyznanym miejscu decydować będzie opis historii obiektu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2007 roku. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu w składzie:
 • dr inż. Władysław Kusiak - przewodniczący, redaktor naczelny Przeglądu Leśniczego,
 • prof. dr Józef Broda - historyk leśnictwa,
 • dr inż. Anna Dymek-Kusiak - redakcja Przegląd Leśniczy,
 • prof. dr hab. Bogusław Kamiński - Katedra Inżynierii Leśnej AR w Poznaniu,
 • arch. Piotr Olszak - architekt, zajmujący się projektowaniem leśniczówek,
 • mgr inż. Benedykt Rozmiarek - dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,
 • mgr inż. Janusz Zaleski - inicjator wydania albumu o sadybach leśnych,
 • Przedstawiciel sponsora Konkursu.
 • Dla przedstawicieli najstarszych urzędów leśnych w kategorii "najstarsze nadleśnictwo" oraz "najstarsze leśnictwo" zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Sponsora Konkursu. Ponadto Kapituła może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia za najciekawsze opisy historyczne oraz za najstarsze obiekty, zgłoszone w ramach poszczególnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.
 • Sponsorem nagród jest Firma STIHL
 • Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2007 r., podczas Centralnych Dni Lasu.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na łamach Przeglądu Leśniczego, Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych oraz Zagajnika - pisma OKL Gołuchów. Zwycięzcy Konkursu o przyznanym wyróżnieniu zostaną powiadomieni pisemnie.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnego publikowania materiałów nadesłanych na Konkurs, w tym także zdjęć. W przypadku zamieszczenia w publikacji szczegółowych opisów oraz zdjęć, każdorazowo będzie zamieszczone nazwisko autora. Nadesłane materiały zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i tam zaprezentowane na specjalnej wystawie.
 • Szczegółowe informacje na temat Konkursu, będą na bieżąco przekazywane na łamach Przeglądu Leśniczego oraz poprzez internet.
 • Sytuacje sporne, wątpliwości i sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Kapituła Konkursu, której głos jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

        Powrót


 • [Strona główna] [Nasz rodowód] [Cele] [Redakcja] [Prenumerata] [Kontakt]