Przeglad LesniczyKonkurs o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku

REGULAMIN KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu są najgrubszych drzew, rosnące na gruntach należących do Lasów Państwowych na terenie całej Polski. Zgłaszane mogą być jedynie drzewa żywe.

2. W konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która prześle przynajmniej jedno zgłoszenie. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę drzew.

3. Zgłaszane drzewa, zostaną podzielone na następujące rodzaje i gatunki

Brzozy: brodawkowata, omszona;
Buk zwyczajny
Cis pospolity
Czeremcha zwyczajna
Daglezja zielona
Dąb bezszypułkowy
Dąb szypułkowy
Grab zwyczajny
Jałowiec pospolity
Jarząb brekinia
Jesion wyniosły
Jodła pospolita
Klony: jawor, polny, zwyczajny
Lipy: drobnolistna, szerokolistna
Modrzewie (wszystkie gatunki)
Olsze: czarna, szara
Sosna zwyczajna
Świerk pospolity
Topola osika,
Wiązy (wszystkie gatunki)
Wierzby (wszystkie gatunki)
Inne (w tym gatunki obcego pochodzenia)

4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres, telefon, e-mail osoby uczestniczącej w Konkursie;
  • gatunek drzewa z podanym obwodem mierzonym prostopadle do osi drzewa na wysokości 1,3 m oraz datę pomiaru;
  • lokalizację występowania zgłaszanego drzewa (wydzielenie, oddział, leśnictwo, Nadleśnictwo, RDLP);
Ponadto w zgłoszeniu wskazane jest także podanie: pierśnicy drzewa, szacunkowego wieku, wysokości, miąższości; stanu zdrowotnego, opisu pokroju i kształtu pnia, opisu drzewostanu w którym rośnie, nazwy i legendy związanej z drzewem oraz zdjęcia, względnie rysunku drzewa.

5. Pomiar obwodu musi być wykonany precyzyjnie, przy pomocy taśmy, na wysokości 130 cm od ziemi. W terenie pochyłym, wysokość pomiaru powinna być mierzona od najwyższego miejsca. Dla drzew pochylonych, wyznaczanie wysokości pomiaru powinno odbywać się wzdłuż osi drzewa, a sam pomiar powinien być wykonywany prostopadle do osi pnia. W przypadku drzew rozwidlonych, poniżej miejsca pomiaru, jako obwód drzewa traktuje się sumę obwodów poszczególnych odgałęzień. U drzew obarczonych wadami uniemożliwiającymi pomiar na wysokości 130 cm, pomiar należy dokonać powyżej i poniżej tego miejsca (w równej odległości) i obliczyć średnią. Szczegółowe zasady pomiaru drzew opisane są w pracy: T.Malińskiego, J. Zatorskiego: "Najgrubsze dęby w Polsce", Rocznik Dendrologiczny, Vol. 45, 1977, ss. 127-138.

6. Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 1 grudnia 2001 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Przegląd Leśniczy, skr. poczt. 152, 60-959 Poznań.

7. Zwycięzcami, w poszczególnych kategoriach, zostaną osoby, które zgłoszą drzewa o największym obwodzie. W przypadku dwóch osób zgłaszających to samo drzewo, będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku, gdy dwa drzewa, w danej kategorii, będą miały te same wymiary, o zwycięstwie będzie decydował dodatkowy opis. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość weryfikacji niektórych zgłoszeń. W przypadku stwierdzenia rażących niezgodności ze stanem faktycznym, zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 stycznia 2002 roku. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu w składzie:
Prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak - Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF Poznań - przewodniczący
Dr hab. Jerzy Modrzyński - Katedra Hodowli Lasu AR Poznań
Dr inż. Władysław Danielewicz - Katedra Botaniki Leśnej AR Poznań
Dr Wanda Rudnicka-Sterna - Katedra Botaniki Ogólnej AR Poznań
Dr inż. Władysław Kusiak - Redakcja Przegląd Leśniczy
Mgr inż. Andrzej Węgiel - Katedra Urządzania Lasu AR Poznań
Członkowie Komitetu Honorowego
Przedstawiciel Husqvarna

9. Dla osób, które zgłoszą najgrubsze drzewa, w poszczególnych kategoriach, zostaną przyznane nagrody rzeczowe, ufundowane przez Sponsora Konkursu - Firmę Husqvarna. Dla nadleśnictwa, z terenu którego zostanie zgłoszone najwięcej grubych drzew, zostanie przyznana nagroda specjalna. Ponadto Kapituła Konkursu może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia. Wręczenie nagród odbędzie się w lutym 2002 roku.

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na łamach miesięcznika Przegląd Leśniczy, Biuletynu Informacyjnego Lasy Państwowe oraz kwartalnika XP Husqvarna. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnego publikowania materiałów nadesłanych na konkurs, w tym także zdjęć. W przypadku zamieszczenia w publikacji szczegółowych opisów drzew oraz zdjęć, każdorazowo przy opisie będzie zamieszczone nazwisko autora tych danych. Nadesłane materiały nie będą zwracane.

12. Szczegółowe informacje na temat konkursu, będą na bieżąco przekazywane w specjalnych komunikatach, na łamach czasopism Przegląd Leśniczy i XP Husqvarna, w Internecie oraz na ulotkach informacyjnych.

13. Sytuacje sporne, wątpliwości i sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Kapituła Konkursu, której głos jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.


      Powrót


[Strona główna] [Nasz rodowód] [Cele] [Redakcja] [Prenumerata] [Kontakt]